Skip to content

P1QP Návod na použitie

Bezdrôtový batériový manometer P1QP

Návod na použitie pre FW verziu 4.x - IoT

Prvé kroky

Zapnutie zariadenia

Keď je do zariadenia vložená batéria, zariadenie sa automaticky NEzapne. Na zapnutie zariadenia je potrebné stlačiť tlačidlo ENTER na viac ako 2 sekundy, aby sa zariadenie zaplo.

Zariadenie je zákazníkovi dodané s možnosťou bezdrôtového pripojenia VYPNUTÉ. Ak chcete zapnúť bezdrôtovú komunikáciu, je potrebné v ponuke pomocou displeja povoliť funkciu bezdrôtového pripojenia.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie

 • Na vstup do konfiguračnej ponuky stlačte súčasne tlačidlá Esc a Enter najmenej na 2 sekundy
 • Stlačením šípky nadol vyberte časť ponuky Wireless menu a stlačte kláves Enter
 • Postupujte podľa pokynov na displeji - podrobný popis parametrov nájdete v tejto príručke v časti „Bezdrôtové pripojenie = nastavenie intervalu vzorkovania a počtu prenosov“.
 • Ak postup sieťového pripojenia nie je úspešný, môžete bezdrôtovú funkciu zapnúť. Jednotka sa bude pokúšať pripojiť k sieti v náhodných intervaloch neobmedzene dlho, kým nebude úspešná.

Pri ďalšej výmene a zapnutí batérie stlačením tlačidla ENTER zariadenie automaticky prejde do posledného stavu bezdrôtového pripojenia, ktorý bol aktívny pred výmenou batérie (napr. ZAPNUTÝ).

Popis

Zariadenie má dva hlavné režimy zobrazenia - „štandardný režim zobrazenia“ - toto je režim, kde sa na displeji zobrazujú údaje zo snímača, a „režim konfiguračného zobrazenia“ - čo je režim so zobrazenou konfiguračnou ponukou.

Zariadenie sa spustí v „štandardnom režime zobrazenia“, ktorý zobrazuje aktuálne hodnoty zo senzora - pozri časť „Štandardný režim zobrazenia“ nižšie.

Zariadenie sa prepne do „režimu konfiguračného zobrazenia“ súčasným stlačením klávesov Esc a Enter najmenej na 2 sekundy. Prechod z konfiguračného režimu do štandardného režimu sa vykonáva stlačením tlačidla Esc. Opakovaným stlačením tlačidla Esc sa používateľ vždy prepne do štandardného režimu zobrazenia z ľubovoľnej obrazovky.

Integration resources

Mapa Menu

Počínajúc zobrazením v stave VYPNUTÉ

tlačidlomódtlačidloobrazovkatlačidloobrazovka
EnterŠtandardný displejDisplej čítania
HoreGrafický displej
Escspäť na Displej čítania
DoleVypnite zariadenie stlačením tlačidla OK
Esc alebo Horespäť na Štandardný displej
EnterVypne displej a prejde do režimu nízkej spotreby
Esc + EnterKonfiguračný displej
Floating point
1 DoleFiltration
2 DoleCalibration
3 DoleUnit
4 DoleSet password
5 DolePower
6 DoleInfo
7 DoleWireless
8 DoleContrast

Mód Štandardný displej

Potom, čo sa tlakomer zapne výmenou batérie alebo sa displej aktivuje stlačením klávesu Enter (2+ sekundy), na displeji sa zobrazí štandardný dizajn displeja.

V štandardnom režime zobrazenia sa namerané informácie zobrazia na maticovom displeji.

Štandardný režim zobrazenia má dve obrazovky - hlavnú obrazovku pre zobrazenie aktuálnych hodnôt veľkými číslicami a sekundárnu obrazovku grafu, ktorá zobrazuje historické hodnoty v grafe - pre vstup na obrazovku grafu stlačte šípku nahor na hlavnej obrazovke štandardného režimu zobrazenia.

Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vypne približne po 30 sekundách. Displej sa vypína, aby sa šetrila energia batérie, ale pravidelné merania budú naďalej odosielať údaje cez bezdrôtové pripojenie, aj keď je displej vypnutý. Tento časový limit vypnutia je možné zmeniť v konfiguračnom režime.


Na obrázku je hlavný pohľad na štandardný režim obrazovky „Displej čítania“.

 1. Primárne meranie
 2. Lišta primárneho meracieho pruhu indikujúca rozsah merania
 3. Orientačné meranie sekundárnej jednotky (nie je k dispozícii pre všetky modely)
 4. Primárna merná jednotka

Mód Konfiguračný displej

Do „Módu Konfiguračného displeja“ vstúpite stlačením klávesu Esc + Enter v štandardnom režime zobrazenia alebo vtedy, keď je displej úplne vypnutý. Tým sa dostanete do konfiguračného režimu - text „Floating point“ bude prvým riadkom v ponuke, ktorý bude vidieť, kedy je tento režim zadaný.

Floating point = Na displeji nastavte počet číslic za desatinnou čiarkou

Vstúpte do ponuky (aspoň na 2 sekundy stlačte kláves Esc a Enter), pomocou tlačidiel so šípkami rolujte v ponuke. Vyberte položku „Plávajúci bod“ a stlačte kláves Enter. Pomocou šípok vyberte počet číslic (napríklad: 0 -> 34 kPa, 1 -> 34,4 kPa, 2 -> 34,43 kPa). Potvrďte výber stlačením klávesu Enter. Vráťte sa do režimu zobrazenia stlačením tlačidla Esc.

Ak na displeji nie je dostatok miesta na zobrazenie počtu vybraných desatinných číslic, číslo s pohyblivou rádovou čiarkou sa skráti na maximálnu možnú dĺžku.

Filtration = Nastavte parametre filtrácie

Funkcia filtrácie normalizuje hodnotu zobrazenú na displeji spôsobom, ktorý transformuje zmeny väčších hodnôt na niekoľko menších krokov a aktualizácie displeja. To znamená, že pri vyššom filtračnom efekte veľmi malé zmeny nameranej hodnoty vôbec neaktualizujú displej a veľké zmeny aktualizujú zobrazenie v menších prírastkoch, čím sa predlžuje čas zobrazovania skutočného merania.

Štandardne je filtrácia nastavená na „1“, čo znamená, že na hodnoty nie je použitá žiadna filtrácia. Znížením možnosti filtrácie (napríklad na 0,3) bude trvať dlhšie, kým sa údaje zobrazia na displeji, ale kroky budú čitateľnejšie pre osoby, ktoré čítajú zobrazenú hodnotu.

Neodporúča sa nastaviť filtrovanie na veľmi vysokú úroveň filtrácie (veľmi nízka hodnota nastavenia, napríklad 0,01), pretože v prípade veľkých zmien čítania sa na displeji budú zobrazovať hodnoty s veľmi veľkým časovým oneskorením.

Calibration

Vstúpte do sekcie „Kalibrácia“ pomocou displeja manometra.

Predvolené heslo je nastavené na „1111“. Stlačte Enter.

Pomocou tlačidiel hore a dole vyberte požadovanú hodnotu kalibrácie, ktorú chcete nastaviť:

 • Minimum = kalibrácia hodnoty minimálneho rozsahu
 • Maximum = kalibrácia hodnoty maximálneho rozsahu
 • Offset = nastavte offset manometra
 • Default = nastavenie kalibrácie od výroby
 • Autozero = zapnite alebo vypnite funkciu Autozero - ďalšie informácie nájdete nižšie

Offset: Túto funkciu použite vtedy, ak ste schopní kalibrovať iba jeden bod v celom meranom rozsahu - napríklad „0“ zatvorením ventilu na meranom potrubí a nastavením posunu na dosiahnutie hodnoty „0“. Všetky merania v rozsahu budú potom kompenzované touto hodnotou posunu.

Setting the minimum and maximum value

Nastavenie minimálnej hodnoty:

 • Pripojte manometer k známemu presnému zdroju minimálneho tlaku, ktorý je tento manometer fyzicky schopný merať (pozri štítok).
 • Prejdite do ponuky kalibrácie: Calibration -> Minimum
 • Pomocou šípok hore a dole vyberte aktuálnu známu referenčnú hodnotu tlaku
 • Výber potvrďte stlačením klávesu Enter

Nastavenie maximálnej hodnoty:
Ak chcete nastaviť maximálnu hodnotu, pripojte manometer k zdroju známeho referenčného maximálneho rozsahu tlaku a zopakujte rovnaký postup ako pre minimálnu hodnotu, ale namiesto toho vyberte položku ponuky Calibration -> Maximum.

Upozorňujeme, že každý jednotlivý manometer je dodatočne k tejto kalibrácii interne kalibrovaný, aby sa kompenzovali teplotné zmeny a nelinearita počas výroby. Každý používateľ meracieho zariadenia môže mať rôzne požiadavky na to, ako často a aký postup je potrebné vykonať na kalibráciu zariadenia na požadované úrovne presnosti. Informácie o tom, ako často kalibrovať snímač, nájdete v technickom liste.

Popis Autozero funkcie

"Autozero" funkcia slúži na ignorovanie veľmi malých zmien tlaku pri tlaku blízkom 0 na displeji. Často je nežiaduce zobrazovať na displeji hodnoty, ktoré sú veľmi blízke nule, najmä keď rozlíšenie merania na displeji presahuje presnosť manometra. Ak je napríklad presnosť merania manometra 0,25%, hodnota Autozero sa nastaví na 0,025%, aby sa ignorovali zmeny tlaku blízke nule, ktoré sú menšie ako presnosť zariadenia. Tým sa zabráni nejednoznačnosti odčítaní menších ako presnosť zariadenia (ale iba pre hodnoty veľmi blízke nule).
Pred kalibráciou je veľmi vhodné dočasne vypnúť túto funkciu.

Štandardne je funkcia Autozero zapnutá pre konfigurácie jednotiek podtlaku/pretlaku a je nastavená na 1/10 presnosti merania. Pre absolútne konfigurácie jednotiek je vypnutý.

Unit = Nastavenie jednotky na displeji

Tento postup zmení typ jednotky zobrazenej na displeji. Zmena tejto jednotky neovplyvní jednotku, ktorá sa používa na odosielanie údajov prostredníctvom bezdrôtového pripojenia. Toto nastavenie slúži na zobrazenie nameranej hodnoty na displeji. Zmena jednotky v bezdrôtovom pakete nie je možná pomocou konfigurácie.
Výber jednotiek:

 • psi - libra na štvorcový palec
 • mmHg - millimetre of mercury
 • torr - jeden torr = 101325 / 760 ~= 133.32 Pa
 • atm - jeden atm = 101325 Pa
 • mbar - millibar = hPa = 100 Pa
 • bar = 100 kPa
 • MPa - Megapascal = 1000000 Pa
 • kPa - Kilopascal = 1000 Pa
 • hPa - 1 hPa = 100 Pa
 • Pa - pascal - 1 Pa
 • m - meter - používa sa iba na meranie hladiny kvapaliny - musí sa používať v kombinácii s nastavením „Density“

Postup konfigurácie:

 • Do konfiguračnej ponuky vstúpte súčasným stlačením klávesov Esc a Enter. Posuňte sa na podponuku „Unit“ a stlačte kláves Enter.
 • Zmeňte zobrazovaciu jednotku stlačením šípok.
 • Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú jednotku.
 • Stlačením klávesu Esc sa vrátite do štandardného režimu zobrazenia.

Set password = Zmena konfiguračného hesla

Heslo je 4-miestny kód, ktorý chráni zariadenie pred zmenami konfigurácie. Ak chcete zmeniť predvolené heslo „1111“, postupujte nasledovne:

 • Vstúpte do konfiguračného menu (stlačte súčasne klávesy Esc a Enter na 2 sekundy).
 • Posuňte sa na podponuku "Set password" a vyberte ju stlačením klávesu Enter.
 • Na požiadanie (“Password:“) vyberte nové heslo stláčaním šípok nahor a nadol. Heslo môže byť iba číselné a môže mať iba 4 číslice.
 • Nastavenie potvrďte stlačením klávesu Enter
 • Vráťte sa do režimu zobrazenia stlačením Esc

Power = Nastavenie času vypnutia displeja a podsvietenia displeja

Používanie displeja má veľmi veľký vplyv na výdrž batérie, preto sa odporúča nechať displej vypnutý čo najdlhšie. Nastavenie je rozdelené na dve možnosti - ako dlho nechať displej zapnutý a ako dlho nechať podsvietenie displeja zapnute po tom, ako sa zariadenie prepne do štandardného režimu zobrazenia stlačením tlačidla Enter v normálnom prevádzkovom stave.

Aj keď je displej vypnutý, jednotka pravidelne meria a odosiela hodnoty cez bezdrôtovú sieť. Nevidenie hodnôt na displeji neznamená, že je bezdrôtová funkcia vypnutá.

Štandardne sú doba vypnutia displeja a vypnutia podsvietenia (Led time) nastavené na 30 sekúnd.

Nastavenie času vypnutia displeja

 • Do konfiguračnej ponuky vstúpte stlačením klávesu Esc a Enter súčasne na 2 sekundy
 • Posuňte sa pomocou klávesov so šípkami na "Off time", stlačením klávesu Enter vyberte možnosť
 • Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovanú hodnotu času vypnutia zobrazenia (hodnoty v sekundách - max. 59 sekúnd - alebo „Still on“)
 • Výber potvrďte stlačením klávesu Enter
 • Stlačením Esc sa vrátite do štandardného režimu zobrazenia

Nastavenie času vypnutia podsvietenia displeja

 • Do konfiguračnej ponuky vstúpte stlačením klávesu Esc a Enter súčasne na 2 sekundy
 • Posuňte sa pomocou klávesov so šípkami na "Led time", stlačením klávesu Enter vyberte možnosť
 • Pomocou šípok vyberte požadovanú hodnotu vypnutého podsvietenia displeja (hodnoty v sekundách - max. 59 sekúnd- alebo "Still on" alebo "Still off")
 • Výber potvrďte stlačením klávesu Enter
 • Stlačením Esc sa vrátite do štandardného režimu zobrazenia

Info = Vstup do obrazovky s informáciami o zariadení

 • Do konfiguračnej ponuky vstúpte stlačením klávesu Esc a Enter súčasne na 2 sekundy
 • osuňte sa pomocou klávesov so šípkami na "Info" stlačením klávesu Enter vyberte možnosť
 • Na displeji sa zobrazia informácie o zariadení a firmvéri, pomocou klávesov so šípkami rolujte v zobrazených informáciách
 • Do normálneho režimu zobrazenia sa vrátite niekoľkokrát stlačením klávesu Esc

Wireless = Nastavenie vzorkovacieho intervalu a počtu prenosov

Zariadenie rozpoznáva dva intervaly - interval vzorkovania a počet prenosov. Interval vzorkovania udáva, ako často sa má odčítať primárna merná jednotka. Počet prenosov udáva, koľko meraní sa urobí predtým, ako zariadenie odošle merací paket. Napríklad interval merania 30 sekúnd a počet prenosov 10 znamená, že vzorkovanie sa vykonáva každých 30 sekúnd a po 10 vzorkách (300 sekundách) sa údaje prenášajú pomocou bezdrôtovej siete. Vysielaný paket teraz obsahuje hodnoty pre minimálnu, maximálnu, priemernú a poslednú nameranú hodnotu za posledných 10 vzoriek.

Nastavenie záznamov na paket a interval vzorkovania

Začiatok od vypnutého displeja:

 1. Zapnutie displeja: Dlho stlačte Enter
 2. Vstup do menu: Stlačte súčasne ESC aj Enter
 3. Výber "Wireless" podmenu, Stlačte Enter
 4. Zadajte "Records per packet" číslo stlačením ⇧ alebo ⇩ a potom stlačte Enter - (toto by bolo "10" ako v príklade vyššie)
 5. Teraz začnete zadávať interval vzorkovania začínajúci hodinami, potom minútami a sekundami.
 6. Vyberte nastavenie hodiny (alebo 0 pre menej ako hodinový interval) pomocou ⇧ a ⇩, potom stlačte Enter
 7. Vyberte nastavenie minút (alebo 0 pre interval kratší ako minúta) a potom stlačte kláves Enter
 8. Vyberte nastavenie sekúnd (nie menej ako 30 s) a potom stlačte kláves Enter
 9. Po výbere začne zariadenie s pripojením k požadovanej sieti.

Ak sa manometru nepodarí nadviazať spojenie so sieťou, zobrazí sa vám možnosť buď vypnúť bezdrôtovú funkciu, alebo zapnúť bezdrôtovú funkciu, v takom prípade sa zariadenie bude pokúšať pripojiť k sieti, kým nebude úspešné.

Aj keď je bezdrôtová funkcia VYPNUTÁ, manometer stále funguje ako merací prístroj, ale bez funkcie uplinku.

Contrast = Konfigurácia kontrastu displeja

 • Do konfiguračnej ponuky vstúpte stlačením Esc + Enter súčasne na viac ako 2 sekundy
 • Posuňte sa pomocou klávesov so šípkami do podponuky "Contrast" a výber potvrďte stlačením klávesu Enter
 • Pomocou klávesov so šípkami vyberte požadovaný kontrast displeja. Rozsah hodnôt je 15 až 55. Nenastavujte hodnotu príliš nízko alebo príliš vysoko, pretože používanie displeja môže byť náročné a zmena hodnoty kontrastu môže byť nemožná.
 • Do normálneho režimu zobrazenia sa vrátite niekoľkokrát stlačením klávesu Esc

Varovné správy

"LOW BATTERY" správa

Keď napätie batérie klesne na veľmi nízku úroveň, na displeji sa zobrazí správa „Low battery“. Keď sa to stane, meranie a prenos dát do bezdrôtovej siete sa zastaví. Pre obnovenie plnej funkčnosti zariadenia je potrebné vymeniť batériu.

"EXTREME" správa

Ak nameraná hodnota prekročí rozsah snímača alebo je snímač poškodený, na displeji sa zobrazí nápis EXTREME. Odporúčame skontrolovať, či je jednotka navrhnutá pre požadovaný rozsah merania. Ak je skutočný tlak v meracom rozsahu prístroja a na displeji sa zobrazí EXTREME, prístroj potrebuje servis.

Kontrolná LED

Niektoré verzie zariadení obsahujú modrú diódu LED umiestnenú vedľa displejov v pravom hornom rohu. Táto kontrolka jedenkrát zabliká, keď dôjde k novému bezdrôtovému prenosu.

Podpora

Ak potrebujete podporu, kontaktujte priamo svojho distribútora alebo výrobcu prostredníctvom info@moirelabs.com