Skip to content

Batériový modul S1AB

Batériový modul S1AB je použivaný na napájanie telemetrického modulu S1AX.

Batériový modul využíva dva nenabíjateľné články na napájanie zariadenia. Zároveň obsahuje procesor manažmentu batérie s unikátnym sériovým číslom.

Aktuálny technický list je možné nájsť na https://docs.moirelabs.com/s1ab-datasheet_sk

Danger

NESKRATOVAŤ, NEROZOBERAŤ, NEVYSTAVOVAŤ OHŇU ALEBO VODE NENABÍJAŤ !!!

Warning

Použitý batériový modul náležite zrecyklujte alebo odovzdajte pre recykláciu výrobcovi - info@moirelabs.com Chémia článkov: Li-SOCl2 - NENABÍJATEĽNÉ

Skladovanie a manipulácia

  • Skladovať v suchom ventilovanom priestore pri teplote 10C - 30C

Neodporúča sa skladovať batériový modul bez použitia dlhšie ako 5 rokov od dátumu dodania.

V prípade, že nie je telemetrický modul s nainstalovanou batériou použivaný, je odporúčané batériový modul vybrať a skladovať samostatne.

Niektoré časti (plôšky) batériového modulu sú napäťovo exponované - zabezpečte, aby sa s modulom nemanipulovalo tak, aby mohlo dôjsť k skratu ako napr. nepokladať na vodivé povrchy.

Iskrová bezpečnosť

Modul vo vyhotovení objednavkového čísla S1AB-B0 je určený pre použitie s telemetrickým modulom S1AX-V0 do potenciálne výbušného prostredia. Modul S1AB musí obsahovať v dodávke patričné vyhlásenie o zhode.

Danger

Batériový modul sa v telemetrickom module S1AX nesmie vymienať v potenciálne výbušnej atmosfére! Modul S1AX sa može otvárať len v bežnom prostredí!

EU vyhlasenie o zhode

Podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2016 Meno a adresa výrobcu: Moire Labs s.r.o., Kultúrna 32, 821 04 Bratislava, Slovensko

Typ zariadenia: S1AB

Predmet vyhlásenia: Zostava dvoch článkov do jedného batériového modulu s ochranou.

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: Smernica IEC60086-4

Za Moire Labs 1. decembra 2022: Marcel Hecko, CTO Moire Labs s.r.o.