Skip to content

Navod na pouzitie

Batériový modul S1QB

Batériový modul S1QB je použivaný na napájanie telemetrického modulu S1QX.

Batériový modul využíva dva nenabíjateľné články na napájanie zariadenia. Zároveň obsahuje procesor manažmentu batérie s unikátnym sériovým číslom.

Aktuálny technický list je možné nájsť na tejto linke

Danger

NESKRATOVAŤ, NEROZOBERAŤ, NEVYSTAVOVAŤ OHŇU ALEBO VODE NENABÍJAŤ !!!

Warning

Použitý batériový modul náležite zrecyklujte alebo odovzdajte pre recykláciu výrobcovi - info@moirelabs.com Chémia článkov: Li-SOCl2 - NENABÍJATEĽNÉ

Skladovanie a manipulácia

  • Skladovať v suchom ventilovanom priestore pri teplote 10C - 30C

Neodporúča sa skladovať batériový modul bez použitia dlhšie ako 5 rokov od dátumu dodania.

V prípade, že nie je telemetrický modul s nainstalovanou batériou použivaný, je odporúčané batériový modul vybrať a skladovať samostatne.

Niektoré časti (plôšky) batériového modulu sú napäťovo exponované - zabezpečte, aby sa s modulom nemanipulovalo tak, aby mohlo dôjsť k skratu ako napr. nepokladať na vodivé povrchy.

Iskrová bezpečnosť

Modul vo vyhotovení objednavkového čísla S1QB-B0 je určený pre použitie s telemetrickým modulom S1QX-V0 do potenciálne výbušného prostredia. Modul S1QB musí obsahovať v dodávke patričné vyhlásenie o zhode.

Danger

Batériový modul sa v telemetrickom module S1QX nesmie vymienať v potenciálne výbušnej atmosfére! Modul S1QX sa može otvárať len v bežnom prostredí!