Skip to content

Navod na pouzitie

Pulzný / binárny modul typu S1QY

Iskrová bezpečnosť

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Danger

Tieto parametre platia len v prípade, že zariadenie je vyrobené v iskrobezpečnom prevedení a má vydané náležité vyhlásenie o zhode!

Výstupné parametre:

Uo =   3.9 V
Io =   5  mA
Co = 1000  μF
Lo =  50  mH
Po =   5  mW

Teplota okolia: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Zapojenie konektora

HIRSCHMANN CA3GD - konektor PULZ
1 PULZ 1
2 GND
3 PULZ 2
GND GND

Vnútorné zapojenie

Funkčná schéma vnútorného zapojenia

R11, R13 = 1M Ohm; R16, R17 = 1k Ohm

Pripojenie typ REED (reed člen), alebo iný pasívny člen

Reed člen je nepolarizovaná pasívna súčiastka, ktorá sa bežne zopne pri styku s dostatočne silným magnetickým polom. Rovnako ako reed člen sa pripája výstup z relé.

Maximálna frekvencia počítania pulzov pri reed člene je cca 200 Hz ( 5ms perióda ). Vyššie rozlíšenie je k dispozícii na špeciálnu požiadavku.

 • Jeden kontakt reed členu pripojiť na konektor pin číslo 1 (PULZ 1) a druhý kontakt na konektor pin číslo 2 (GND).
 • S1QY môže byť dodaný s dvomi vstupmi v tom prípade jeden kontakt druhého reed členu pripojiť na konektor pin číslo 3 (PULZ 2) a druhý kontakt na konektor pin číslo 4 (GND).
 • Pri otvorenom reed člene bude na pine 1 napätie priblizne 3.7V voči pinu 2, pri zatvorenom bude napätie blízke 0V.
 • Po zatvorení obvodu bude pretekať obvodom prúd cca 1.8 uA

Info

Maximálna odporúčaná dĺžka káblu takéhoto zapojenia je 2 metre.

Pripojenie typu otvorený kolektor

Zapojenie typu otvorený kolektor nie je symetrické na rozdiel od pripojenia typu REED, takže:

Pripojte pin otvoreného kolektora na PULZ 1 a druhý kontakt (zem) pripojte na konektor pin GND.

Maximálna rozlišovacia frekvencia pulzov je 200 Hz. Vyššie rozlíšenie je k dispozícii na špeciálnu požiadavku.

Info

Maximálna odporúčaná dĺžka káblu takéhoto zapojenia je 2 metre.

Pripojenie typu aktívny výstup

K S1QY je možné pripojiť rôzne typy senzorov s pulzným výstupom, ktoré majú vlastné napájanie.

 • Absolutne maximálne tolerované vstupné napätie je 5.5V DC, max. odporúčané je 5V.
 • Stav HIGH pri pulze musi byt vyšší ako 2.2V pre správnu detekciu pulzu.
 • Stav LOW po pulze musi byt nižší ako 0.6V pre správnu detekciu pulzu.
 • Maximálna vstupná frekvencia pulzov je 100 Hz.
 • Minimálna dĺžka pulzu musí byť 50% duty cycle pri 100 Hz - teda 5ms.
 • Počítanie pulzov sa vykonáva pri RISING edge.

Maximálna rozlišovacia frekvencia pulzov je 200 Hz. Vyššie rozlíšenie je k dispozícii na špeciálnu požiadavku.

 • Pulzný výstup snímača je potrebné pripojiť na konektor pin číslo 1 (PULZ 1) a zem snímača na konektor pin číslo 2 (GND).
 • S1QY môže byť dodaný s dvomi vstupmi v tom prípade je potrebné pripojiť pulzný výstup druhého snímača na konektor pin číslo 3 (PULZ 2) a zem druhého snímača na konektor pin číslo 4 (GND).